Easy GA (PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG)

Database Renkei

Chức năng của Easy GA

 1. Quản lý thông tin nhân viên (Người Việt Nam và người nước ngoài)
 2. Quản lý thời gian làm việc (Quản lý thông tin về thời gian làm việc, thông tin chuyên cần hàng ngày Của toàn bộ nhân viên…)
 3. Tự động tính toán thời gian làm việc và tạo các loại trường mục quản lý lao động.
 4. Tự động tính toán tiền lương và chi tiết tiền lương.
 5. Chỉnh định dạng các báo cáo khác nhau của Bộ Lao động.
 6. Có thể đăng ký thay đổi ca (2 ca hoặc 3 ca)
 7. Quản lý các loại ngày nghỉ (Nghỉ có lương, nghỉ không phép, nghỉ thai sản, nghỉ theo yêu cầu của Công ty…)
 8. Xem lịch sử và thủ tục thay đổi vị trí công việc.
 9. Xem lịch sử thay đổi và thủ tục di chuyển giữa các phòng ban.
 10. Quản lý thông tin hợp đồng, thay đổi và chấm dứt hợp đồng.
 11. Quản lý thư xin lỗi.
 12. Tính toán tiền mua vào cuối kì và tính toán tiền dư ngày nghỉ.

Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Easy Ga Img01